حمایت از صندوق قرض الحسنه مهر کوثر

خیّرین بزرگوار، می توانند از روشهای مختلف کمک های خود را به صندوق برسانند تا سایر مسلمانان را در تنگناهای زندگی یاری کنند.
یکی از این روش ها، از طریق مراجعه به صندوق قرض الحسنه و پرداخت کمک به صورت حضوری است.

شماره حساب ۱۹۶۷۸۰۰۲۱۷۱۱۰ بانک سپه و شماره کارت ۶۵۲۴-۱۶۴۲-۱۰۱۲-۵۸۹۲ به نام صندوق قرض الحسنه مهر کوثر برای دریافت کمک های نیکوکاران در نظر گرفته شده است.

در صورتیکه  کمک از طریق بانک یا خودپرداز صورت گرفته باشد، خیّرین باید فیش واریز را همراه کپی کارت ملی به شماره  ۸۸۱۷۲۰۹۹ فکس  نمایند تا برای انها دفترچه صادر شود. نیکوکاران گرامی پس از آن می توانند با در دست داشتن دفترچه برای افزایش میزان کمک یا بازپس گرفتن سرمایه شان اقدام نمایند.

حمایت از موسسه