کار خیر

اهل خیر و افراد نوعدوست و همیار، می توانند از روشهای مختلف با این صندوق همکاری کنند.

همکاری شما هیچ هزینه ای در بر ندارد و تنها کمک به دیگران است.

شیوه های احسان

۱- سپرده گذاری:

سازمانها و اشخاص می توانند در صندوق، سپرده قرض الحسنه باز کرده و به یک تا دو برابر میزان سپردۀ خود، وام معرفی کنند.

اخذ تضمین و وصول اقساط وام توسط صندوق انجام خواهد گرفت. سپرده گذاران می توانند همچنین به تشخیص خود بخشی از سپردۀ خود را نزد صندوق مسدود و دستور پرداخت وام به اشخاص متقاضی را به صندوق بدهند.

۲- معرفی متقاضیان:

اهل خیر می توانند متقاضیان وام بدون بهره را به صندوق معرفی و هدایت کنند. هیچ پیش شرطی برای دریافت وام از این صندوق وجود ندارد و تا مرز منابع مالی صندوق، به همه درخواستها پاسخ داده می شود.

روش سپرده گذاری در صندوق

۱- سپرده گذاری غیر حضوری:

در این روش اهل خیر، به مقدار مورد نظر خود به حساب صندوق واریز غیر حضوری نموده و سند واریز و تصویر کارت ملی و کارت بانکی شان را به صندوق ارسال می کنند تا سپرده ای به نامشان در صندوق افتتاح شود.

 بازپرداخت این سپرده به همان حساب بانکی سپرده گذار در بانکهای کشور و نیز به وام گیرندگان معرفی شده امکان پذیر است.

۲- سپرده گذاری حضوری:

اهل احسان می توانند با مراجعه به دفتر صندوق، حضورا سپرده قرض الحسنه افتتاح کنند. بازپرداخت این سپرده به هریک از حسابهای سپرده گذار در بانکهای کشور و نیز وام گیرندگان معرفی شده امکان پذیر است.

۳- کمک بلاعوض (احسان و نیکوکاری)

اهل خیر می توانند وجوه خیر خود را برای پرداخت وام بدون بهره در اختیار صندوق قرار دهند.

شماره حساب ۴۷۰-۰۱۰۵۷۴۵۹-۶۰۶   با شماره شبای IR80-0540-1016-4700-1057-4596-06 بانک پارسیان و شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۴۱۷۶۸۷۷ به نام صندوق قرض الحسنه مهر کوثر برای دریافت کمک های نیکوکاران گرامی در نظر گرفته شده است.

در این شیوه نیز واریز کننده با ارائۀ مدارک هویتی و بانکی هر زمان می تواند برای افتتاح حساب و دریافت سپردۀ خود به صندوق مراجعه کند.

بازپرداخت وجوه حسابهای قرض الحسنه همواره در تعهد صندوق می باشد.

حمایت از موسسه

خیرین

placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image
placeholder image