شرایط و مدارک و چگونگی دریافت وام بدون بهره:

الف – وام ازدواج:

این تسهیلات یک نوبت از تاریخ وقوع عقد تا یکسال، به درخواست کنندگان پرداخت می شود.

مدارک: تصویر عقدنامه و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت

 

ب – وام ودیعه مسکن:

این تسهیلات به منظور افزایش ودیعه مسکن خانواده ها پرداخت می شود.

مدارک: ارائه اجاره نامه جدید دارای کد رهگیری که حداکثر ۳ ماه از تنظیم آن گذشته باشد و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

 

پ – وام تسویۀ بدهی:

این وام برای گشایش امر بدهکاران پرداخت می شود.

مدارک: ارائه سند و مدارک بدهکاری و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

 

ت – وام هزینه های درمان:

این وام برای کمک در انجام هزینه های درمانی بیماران پرداخت می شود.

مدارک: گواهی پزشک درمانگر مبنی بر نیاز ضروری و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

 

ث – وام خرید مسکن:

این وام برای افزایش توان خرید مسکن پرداخت می شود.

مدارک: ارائه قولنامه یا مبایعه نامه با کد رهگیری به تاریخ جدید و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

 

ج – وام اشتغال:

این وام برای کمک به ایجاد اشتغال با تأکید بر قشر جوان و معلولین و زنان سرپرست خانوار پرداخت می شود.

مدارک:

وام ودیعۀ اجاره محل کسب: اجاره نامه جدید و ارائه کد رهگیری به تاریخ جدید و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

خرید مواد اولیه: ارائه پیش فاکتور (معتبر با مهر و امضا) و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

خرید وسیلۀ نقلیه: ارائه قرارداد خرید و سند مالکیت وسیله نقلیه و مدارک هویتی متقاضی و ضامن و چک ضمانت.

شیوۀ ضمانت وام:

وام گیرندگان با معرّفی هریک از اعضای صندوق یا به طور مستقیم از خدمات آن استفاده می کنند. برای دریافت وام، از ضامن، این مدارک دریافت می شود:

۱. چک ضمانت  وام

  • چک بدون تاریخ و قلم خوردگی صادر شده و ضامن فاقد چک برگشتی و تسهیلات سررسید شده و ساکن در محدوده مناطق ۲۲ گانه تهران باشد.
  • پـریـنت سه ماه آخرحساب ضامن با گردش مناسب به تشخیص صندوق
  • چک می بایست در محل دفتر صندوق صادر و در وجه صندوق قرض الحسنه مهر کوثر تهران باشد. درج تاریخ و بابت و ضمانت در چک، مورد پذیرش نیست.
  • چک صیاد باشد. چکهای قدیمی به موجب مقررات بانکی، غیر قابل وصول است.
  • مبلغ چک حداقل ۱۲۰ درصد وام دریافتی و یا بالاتر به تشخیص صندوق خواهد بود.
  • چنانچه چک متعلق به وام گیرنده است ضامن پشت آن را امضا می کند و بالعکس.
  • چک ضمانت می بایست در وجه صندوق و مطابق با تصویر زیر باشد.

۲. نـامه کسر ازحـقـوق

کـارمـنـدان رسمی، سـازمان ها وادرات دولتی، درمحدوده مناطق  ۲۲ گانه تهران، نامۀ تعهد کسر از حقوق امور مالی سازمان متبوع خود را همراه با آخرین فیش حقوقی ارائه می نمایند.

توضیح:

  • قید کلمه کارمند رسمی / قراردادی، مبلغ وام درخواست شده و کد پرسنلی الزامی است.
  • درصورت قراردادی بـودن ضامن یا وام گیرنده، مدت باقیمانده قرارداد آنان از مدت زمان باز پرداخت اقساط کمتر نخواهد بود.

۳- صاحب نامه کسر ازحقوق و چک می توانند دو شخص متفاوت باشند.

متقاضیان دارای گواهی کسر حقوق که دسته چک شخصی ندارند می توانند از شخص دیگری به عنوان ضامن خود چک دریافت کنند.

توجه:

۱- در هنگام دریافت وام ارائۀ شـناسـنامه و کارت مـلی وام گـیرنـده و ضـامـن ضروری است.

۲- افرادی که قبلا وام دریافت نموده و اقساط معوق داشته باشند تا تسویۀ بدهی قبلی امکان درخواست مجدد ندارند.

 

چگونگی درخواست وام:

۱- ایجاد حساب کاربری در سایت 

۲- افتتاح حساب

۳- ثبت درخواست وام

افتتاح حساب و درخواست وام در این صندوق هیچ واسطه ای ندارد و از طریق نشانی mehrekosar.ir انجام می پذیرد.

۴- حضور و تـحویل مدارک

احرازهویت بانکی، حضوراً در دفتر صندوق صورت می گیرد و تـحویل مدارک وام شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۵ می باشد.

توجه: پرداخت وام به متقاضیان به نوبت درخواست و پس از تایید مدارک انجام می گردد. صرفِ افتتاح حساب و ثبت درخواست وام، به معنی دریافت وام نمی باشد.

 

فرم های مورد نیاز جهت تکمیل پرونده

قرارداد قرض الحسنه اعطایی(عادی)

فرم مشخصات متقاضی و ضامنین

فرم درخواست دریافت قرض الحسنه اشخاص حقوقی

فرم افتتاح حساب