کار خیر

اهل خیر و افراد نوعدوست و همیار، می توانند از روشهای مختلف با این صندوق همکاری کنند.

همکاری شما هیچ هزینه ای در بر ندارد و تنها کمک به دیگران است.

شیوه های احسان

۱- سپرده گذاری:

سازمانها و اشخاص می توانند در صندوق، سپرده قرض الحسنه باز کرده و به یک تا دو برابر میزان سپردۀ خود، وام معرفی کنند.

اخذ تضمین و وصول اقساط وام توسط صندوق انجام خواهد گرفت. سپرده گذاران می توانند همچنین به تشخیص خود بخشی از سپردۀ خود را نزد صندوق مسدود و دستور پرداخت وام به اشخاص متقاضی را به صندوق بدهند.

۲- معرفی متقاضیان:

اهل خیر می توانند متقاضیان وام بدون بهره را به صندوق معرفی و هدایت کنند. هیچ پیش شرطی برای دریافت وام از این صندوق وجود ندارد و تا مرز منابع مالی صندوق، به همه درخواستها پاسخ داده می شود.

روش سپرده گذاری در صندوق

۱- سپرده گذاری غیر حضوری:

در این روش اهل خیر، به مقدار مورد نظر خود به حساب صندوق واریز غیر حضوری نموده و سند واریز و تصویر کارت ملی و کارت بانکی شان را به صندوق ارسال می کنند تا سپرده ای به نامشان در صندوق افتتاح شود.

 بازپرداخت این سپرده به همان حساب بانکی سپرده گذار در بانکهای کشور و نیز به وام گیرندگان معرفی شده امکان پذیر است.

۲- سپرده گذاری حضوری:

اهل احسان می توانند با مراجعه به دفتر صندوق، حضورا سپرده قرض الحسنه افتتاح کنند. بازپرداخت این سپرده به هریک از حسابهای سپرده گذار در بانکهای کشور و نیز وام گیرندگان معرفی شده امکان پذیر است.

۳- کمک بلاعوض (احسان و نیکوکاری)

اهل خیر می توانند وجوه خیر خود را برای پرداخت وام بدون بهره در اختیار صندوق قرار دهند.

شماره حساب ۱۹۶۷۸۰۰۲۱۷۱۱۰ بانک سپه و شماره کارت ۶۵۲۴-۱۶۴۲-۱۰۱۲-۵۸۹۲ به نام صندوق قرض الحسنه مهر کوثر برای دریافت کمک های نیکوکاران گرامی در نظر گرفته شده است.

در این شیوه نیز واریز کننده با ارائۀ مدارک هویتی و بانکی هر زمان می تواند برای افتتاح حساب و دریافت سپردۀ خود به صندوق مراجعه کند.

بازپرداخت وجوه حسابهای قرض الحسنه همواره در تعهد صندوق می باشد.

حمایت از موسسه